Pomiary elektryczne

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia